กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 

 
 

ไฟฟ้าในครัวเรือน มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน ครอบคลุมทุกครัวเรือนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์

ไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชน จำนวน 6 หมู่บ้าน
 

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง
  หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6
 
 
โทรศัพท์

จำนวนโทรศัพท์ในพื้นที่ จำนวน 5 ตู้

หอกระจายข่าว จำนวน 6 แห่ง

ระบบเสียงไร้สายครอบทั้ง 6 หมู่บ้าน
    จำนวน 1 แห่ง
  (ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม)
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

มีไปรษณีย์ในพื้นที่ใกล้เคียง (ตำบลสามโก้)
    จำนวน 1 แห่ง
  ให้บริการ เวลา 08.00 – 16.00 น. ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์
 
อุตสาหกรรม กิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

โรงงานผลิตวุ้นมะพร้าว หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง

โรงงานโปรเฟรสชั่นนอลบล๊อก จำกัด หมู่ที่ 6
    จำนวน 1 แห่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. ทรัพย์ธำรง (โกดังแกลบ) หมู่ที่ 3
    จำนวน 1 แห่ง

โรงสีชุมชน หมู่ที่ 1, 3 , 4 และหมู่ที่ 6
    จำนวน 4 แห่ง
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

บริษัท จำนวน 2 แห่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน 1 แห่ง

ร้านค้าต่างๆ จำนวน 21 แห่ง

ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหลอด) จำนวน 3 แห่ง
 
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ